Kahe ainekavade võrdlus

Võrdlemiseks valisin Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi  informaatika ainekavad.

Ainekava hindamiskriteeriumid: Kohtla-Järve Järve  Vene Gümnaasium

Ainekava

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Ainekava

 • Eesmärgid: seotud RÕKi ja kooli ÕK-ga
Mõlemas koolis eesmärgid püstitatud vastavalt RÕK ja kooli ÕK-ga.
 • Õpitulemused: mõõdetavad, tegevuslikud
Õpitulemused on selge sõnastatud. Õpitulemused on sõnastatud lausetena, mis väljendavad õpilase tegevust. Sõnastus lubab otsustada, kas õpilane on
oodatud tulemuseni jõudnud või mitte.
 • Õppesisu: eakohane, vastab RÕKile
Korrektne, hästi läbi mõeldud, vastab RÕK’le.

Asjalikud kirjutatud õppesisu, õpitulemused, lõiming, läbivad teemad.

Hästi koostatud õppesisu 2., 5., 7. klassidele.
 • Õpitegevused: mitmekesised, motiveerimine.
Õpitegevused on motiveeritud ja mitmekesised. Õpitegevused on motiveeritud ja mitmekesised.
 • Õppemeetodid: sobivad, mitmekesised
Aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilasi aktiivistavaid ning loomingulisust esiletoovaid õppemeetodeid; Koostöös õppimise meetodid, aktiivõppe meetodid, multifunktsionaalsed meetodid;
 • Õppekirjandus: piisav, eakohane
Väga üldine informatsioon.

Kirjandus ja materjalid:
1) õpetaja koostatud õppematerjalid.
2) internetipõhised õppematerjalid.

Õppekirjandus puudub.
 • Hindamisviisid: kooskõlas eelnevaga
Hindamisviisid kirjutatud väga hookikalt. Eraldi väljatoodud:

 • üldosa
 • hinnatavad tööd
 • kujundav hindamine
 • kokkuvõttav hindamine
 • hindamise viie palli süsteem
“Informaatika valikaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja kokkuvõtvalt kursuse
lõpul. Õpiülesanded võivad olla tehtud kas üksi või rühmatööna.
Õpiülesannete lahendamisel hinnatakse:
1) õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust;
2) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu veenvat
tõendamist õpilase poolt;
3) arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust;
4) õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist;
5) õpilase arengut.”
 • Lõiming, läbivad teemad: kaetud
Väga konkreetne kirjutatud misugused õppeteemad mis teiste õppeainetega (matemaatika, võõrkeel, ajalugu, …) võib siduda. “Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest ning mida on hõlbus siduda muu õppetegevusega teistes õppeainetes.”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.